Utstillingsstasjoner

På Metodedager 2023 vil vi organisere messen som en strømreise fra kraftverk, gjennom kraftnettet og hele veien til kunden. Det gjør vi for å løfte frem verdien av nettverket gjennom alle anleggstyper og arbeidsfelt i kraftoverføringsnettet. 

Dette synliggjøre hvor viktig hvert enkelt ledd i nettet er. Det er arbeidet som utføres, og metodene og utstyres som benyttes som skaper verdier for hele nettverket vi jobber i.

For å få dette til trenger vi deg her sammen med oss. Uansett om er energimontør, utstyrsleverandør, prosjektingeniør eller entreprenør. Dere utgjør kraftbransjens nettverk!»

Stasjon A – Kraftverk og transformator
Dette er starten på strømreisen og utstillerne på denne stasjonen vil vise eksempler på hvordan sikkerheten ivaretas ved hjelp av skilting og merking samt bekledning. Her vil vi også få se beredskapsordning for transformatorer og GIS-anlegg. Også dem som har løsninger og verktøy for å håndtere digitale stasjoner og byggeplaner vil stå her.
• Sikkerhet
• Skilting
• NVE/RME/myndigheter
• Digitale stasjoner
• Digitale byggeplaner

Stasjon B – Kabelnett
Stasjonen viser utstyr og løsninger knyttet til kabelnett, som inkluderer blant annet kabler, rør, kanalsystemer, trekkeutstyr, skjøter og endeavslutninger. Utstillerne viser også frem systemer for fremføring av grøfter, beskyttelse, markering og merking samt transport og utlegging av kabler.
• Kabel
• Grøfter
• Rør
• Prosjektering
• HMS
• Fellesføring
• Kabelskap
• Sjøkabelberedskap
• Håndverktøy
• Gravemaskiner
• Bekledning
• Kjøretøy

Stasjon C – Luftnett
Stasjonen viser dagens og fremtidens løsninger for luftnett. Dette inkluderer alt av tilhørende utstyr og materiell, eksempelvis stolper, fundamentering, inspeksjonsmetoder og lignende.
• Prosjektering
• Komposittstolper
• Linjer
• Stolper
• Master
• Klatring
• Håndverktøy
• HMS
• Verktøy
• Materiell og komponenter
• Fundament
• Kjøretøy
• Bekledning

Stasjon D – Nettstasjon
Stasjonen viser dagens og fremtidens løsninger for større og mindre stasjoner over 1 kV. Dette inkluderer også tilhørende utstyr, komponenter og løsninger som overvåknings-, styrings- og reguleringssystemer.
• Plassbygde og prefabrikkerte
• Transformatorer
• Skinner
• Brytere
• Tavler
• Luker
• Byggteknikk
• Ventilasjon
• Sensorer og styring
• Overvåkning
• Smartgrid
• FoU-prosjekter

Stasjon E – Lavspenningsnett
Utstillerne her viser ut utall av løsninger til bruk i det lavspente distribusjonsnettet. Verktøy, maskiner, materiell, bekledning, programvare, vedlikehold, sanering og mye mer.
• Utendørsbelysning
• Linjer
• Kabel
• Kabelskap
• Fellesføring
• Ekom
• Vedlikehold
• Maskiner
• Avfall
• Bekledning
• Stolper
• Jording
• Måling
• Anleggsbidrag
• FoU
• Elmålere
• Stikkledning
• Tilknytningsskap
• Inntak
• Metode A til D

Stasjon F – Elektrifisering og kunde
Strømreisen slutter hos kunden. Her vil dere finne utstillere som har løsninger for tilknytning av store kunder.
Ladestasjoner for el-biler, landstrøm, fergelading, solceller, smarte hus er stikkord for noe av det som vises på stasjonen.
• Transportsektoren
• Landstrøm
• Fergelading
• Ladestasjoner bil
• Oppdrettsanlegg
• Batterier
• Tilknytning av store kunde
• AMS-data
• Forbruk
• Solceller
• Batterier
• Smarte hus
• Off-grid
• Inntak